Theo dòng lịch sử, Giáo Hội đã từng bước khám phá vị thế của Đức Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và định tín bốn tín điều về Đức Maria. Tín điều đầu tiên là Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa đã được Giáo Hội định tín năm 431 trong công đồng Ephêsô, khi kết thúc công đồng bàn về thiên tính của Chúa Giêsu.

Công Đồng Vatican II trong hiến chế Lumen Gentium cũng xác định chỗ đứng của Mẹ Thiên Chúa trong đời sống của Giáo Hội như sau: Mẹ Thiên Chúa là mẫu mực của Giáo Hội trên bình diện đức tin, đức ái và hiệp nhất hoàn hảo với Chúa Kitô…Như một Evà mới, Ngài đã đặt niềm tin vào sứ giả của Thiên Chúa, chứ không đặt vào con rắn xưa, một niềm tin không bị một nghi ngờ nào làm phai nhạt. Nhưng Người Con mà Ngài đã sinh ra, Thiên Chúa đã đặt làm Trưởng Tử trong nhiều anh em (x. Rm 8,29), nghĩa là các tín hữu, mà Ngài cộng tác vào việc sinh hạ và giáo dục với tình thương của một người mẹ”

Hôm nay cùng với giáo hội hoàn vũ, giáo xứ chúng ta long trọng mừng lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, thánh lễ hôm nay chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho Giáo khu 6 đã chọn Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa làm bổn mạng giáo khu mình.

Mở đầu thánh lễ Linh mục chủ tế là Cha Antôn, quản xứ Gia Nghĩa đã chúc mừng cộng đoàn năm mới được bình an trong Đức Kitô, Cha cũng mời gọi cộng đoàn dâng tâm tình yêu mến, tâm tình phó thác như Mẹ Maria, dâng lên Chúa một năm mới, xin Ngài ban bình an cho gia đình, cho Giáo xứ và cho toàn thế giới được hòa bình và đặc biệt Cha mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho giáo khu 6.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sáng. Mọi người cùng dâng của lễ đầu năm như hoa trái đầu mùa dâng cho Chúa, với ý nguyện cầu cho một năm được bình an và hạnh phúc.

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình yêu mến và tạ ơn. Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ dự tiệc Nước Trời và hãnh diện tuyên xưng Ðức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ Giáo Hội. Xin cho yến tiệc này giúp chúng con thêm lòng yêu mến Đức Mẹ và noi gương Mẹ thưa lên với Chúa hai tiếng “Xin Vâng”